هیچ_وقت_برای_تغییر_دیر_نیست_استاد قرائتی

منبع : باشگاه زوج ایرانی

صحبت های استاد قرائتی  در خصوص ایجاد تغیر

نظرات


0