آدرس سایت های مجلات روان شناسی
ردیف نام سایت آدرس اینترنتی
1 پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي http://www.sid.ir
2 پايگاه مجلات تخصصي http://www.noormags.com
3 فهرست نشريات داراي اعتبار http://www.journals.msrt.ir
4 پايگاه اطلاعات نشريات كشور http://www.magiran.com