آدرس سایت دانشگاه ها و دانشکده های روان شناسی ایران
ردیف نام دانشگاه آدرس سایت
1 دانشگاه علوم تربيتي و روان شناسي فردوسي مشهد http://epl.um.ac.ir
2 دانشگاه آزاد تربت جام http://www.iautj.ac.ir
3 دانشگاه ازاد قوچان http://www.iauq.ac.ir
4 پرديس تحصيلات تكميلي علوم و تحقيقات خراسان رضوي http://www.khr.srbiau.ac.ir
5 دانشگاه حكيم سبزواري http://www.hsu.ac.ir
6 دانشگاه بجنورد http://www.ub.ac.ir
7 دانشگاه بيرجند http://www.birjand.ac.ir
8 دانشگاه شهيد بهشتي http://www.sbu.ac.ir
9 دانشگاه علامه طباطبايي http://www.atu.ac.ir
10 دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir
11 دانشگاه اراك http://www.araku.ac.ir
12 دانشگاه الزهرا(س) http://www.alzahra.ac.ir
13 دانشگاه علوم تربيتي و روان شناسي اصفهان http://www.edu.ui.ac.ir
14 دانشگاه خوارزمي(تربيت معلم تهران) http://www.khu.ac.ir
15 دانشگاه آذربايجان http://www.azaruniv.ac.ir
16 دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir
17 دانشگاه علوم تربيتي و روان شناسي تبريز http://www.psychology.tabrizu.ac.ir
18 دانشگاه  علوم تربيتي و روان شناسي سمنان http://www.semnan.ac.ir
19 دانشگاه شهر كرد http://www.sku.ac.ir
20 دانشگاه سيستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
21 دانشگاه شيراز http://www.shirazu.ac.ir
22 دانشگاه شهيد چمران اهواز http://www.scu.ac.ir
23 دانشگاه شهيد با هنر كرمان http://www.uk.ac.ir
24 دانشگاه كاشان http://www.kashan.ac.ir
25 دانشگاه كردستان http://www.uok.ac.ir
26 دانشگاه لرستان http://www.lu.ac.ir
27 دانشگاه محقق اردبيلي http://www.uma.ac.ir
28 دانشگاه گيلان http://www.guilan.ac.ir
29 دانشگاه ملاير http://www.malayeru.ac.ri
30 دانشگاه هرمزگان http://www.hormozgan.ac.ir
31 دانشگاه يزد http://www.yazd.ac.ir
32 دانشگاه اردكان http://www.ardakan.ac.ir
33 دانشگاه كازرون http://www.kazerunsfu.ac.ir
34 دانشگاه خليج فارس بوشهر http://www.pgu.ac.ir
35 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir