زوج ایرانی در راستای سند چشم انداز 1404

نگاهي واقع بينانه براي رسيدن به اهداف سند توسعه در 1404 :
 
امروزه اطلاعات به جزء تفكيك ناپدير زندگي بشر تبديل شده است اگر چه اطلاعات از دير باز در زندگي بشر تاثير بسزايي داشته و انسان براي تصميم گيري ها و طي طريق، همواره محتاج به آن بوده است ولي آنچه كه امروزه اهميت آن را صد چندان كرده شرايط نوين زندگي و افزايش سهم اطلاعات در آن است.اختراع رايانه، امكان پردازش سريع ذخيره حجم انبوهي از داده ها را فراهم آورده و پيشرفت هاي بعدي در زمينه ارتباط بين رايانه ها و امكان تبادل داده بين آنها، تبادل و انتقال اطلاعات را در سطح وسيعي ممكن ساخت. اين رويدادها به همراه ساير پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه الكترونيك و ارتباطات اعم از ميكروالكترونيك، نيمه هادي ها، ماهواره ها و رباتيك به وقوع انقلابي در زمينه نحوه جمع آوري، پردازش و ذخيره سازي، فراخواني و ارائه اطلاعات منجر گرديده كه شكل گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات حاصل اين رويداد بود . فناوري اطلاعات و ارتباطات با محوريت دانش و خردگرايي انسان و انديشه هايش و به منظور بهره برداري از انديشه و سپردن امور تكراري و غير خلاق به ماشين و همچنين افزايش كارآيي آزاد سازي مهارتهاي انساني و ارتباطات و اشتراك اطلاعات در دهه هاي اخير مورد توجه خاصي قرار گرفته است.سرعت توسعه و رشد اين فناوري بسيار زياد است و تاخير در همراه شدن با آن عواقب خطر ناك و غير قابل جبراني به جاي خواهد گذاشت. آمار زير تا حدودي گوياي اين واقعيت است همانطور كه آمار ها نشان مي دهد گسترش كاربردي اين فناوري نوين(ICT) در دنياي امروز بيش از حد تصور است و در آينده نزديك استفاده مناسب موثر از آن به يكي از مهارت هاي اصلي زندگي بشر تبديل مي شود. به همين دليل توجه سياستگذاران و تصميم گيران بسيار از كشورهاي دنيا به سمت فرهنگ سازي گسترده آموزش و توسعه كاربردهايICT جلب شده است.در كشور ما نيز خصوصا در طي دو سال گذشته به حضور فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه كسب و كارهاي دولتي و خصوصي توجه بيشتري شده است و برنامه چهارم توسعه كشور نيز با محوريت قرار دادن اقتصاد دانايي محور كه جز بر محمل تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، امكانپذير نخواهد بود شرايط صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات را در كشور متحول مي كند و سازمانهاي مختلف ناگزير خواهند بود كه خدمات خود را بصورت الكترونيك ارائه نمايند. در اين راستا پروژه شبكه مدیریت یکپارچه منابع در حوزه خانواده الكترونيك ايران اولين اقدام جدي براي نزديك شدن و به مرز آمادگي رسيدن براي حضور در دولت الكترونيك استاني و ملي طراحي گرديده است و به همين دليل فعاليتهاي پيش بيني شده اين پروژه به هيچ روي جنبه سمبليك ندارد و براي استفاده در بنيادي ترين نقطه اتكا آينده یعنی زوجین و خانواده ها و سازمان های اصلی متولی خانواده ها، با نگاهي كاملا واقع بينانه و شدني پيشنهاد شده و تحت تاثير ديدگاه توسعه طرح های دانش محور در سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و استان تعريف و تدوين گرديده است.

0