اهداف شبکه ملی خیراندیشان ازدواج

 
1- اطلاع رسانی خدمات انجام گرفته توسط خیریه ها وخیرین ازدواج در کشور
 
2- ایجاد سامانه جامع در خصوص شناسایی افراد نیازمند به کمک در امر ازدواج
 
3- شناسایی خیرین ازدواج در کشور
 
4- ایجاد بستری برای کمک بدون واسطه به نیازمندان و مدد جویان ازدواج
 
5- مدیریت خدمت رسانی به نیازمندان و جلوگیری از سو استفاده برخی از افراد سودجو در دریافت کمک از خیریه ها و نهادهای مختلف و در مقابل عدم دریافت کمک برخی از نیازمندان