ویژگیهای شبکه خیرین زوج ایرانی

 

یکی از معضلاتی که در جامعه وجود دارد عدم وجود یک شبکه یکپارچه در زمینه ازدواج و کمک های خیر خواهانه در این زمینه است . در جامعه کم نیستند مردمی که اگر بدانند کسی نیاز به کمک آنها دارد بتوانند به وی کمک کنند .  از ویژگی های بارز طرح شبکه ملی خیرین ازدواج باشگاه زوج ایرانی می توان موارد زیر را برشمرد:

1- عدم محدودیت مکانی  و امکان  بهره گیری از توان مالی و معنوی خیرین تمامی کشور برای خدمت به مردم ایران

2- شناسایی و معرفی خیریه های فعال در زمینه ازدواج و اطلاع رسانی فعالیت های آنها

3- شناسایی خیرین ازدواج

4- شناسایی افراد نیازمند به کمک ( مدد جویان ) از طریق خیریه ها ، مساجد و معتمدین محلات

5- ایجاد سامانه متمرکز کمک به مددجویان به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط خیرین